Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Opgeru!md

1. Algemeen

1.1 Degene die met Opgeru!md een overeenkomst voor advies, coaching of organizing of verhuizing aangaat, wordt verder opdrachtgever genoemd.

1.2. Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke overeenkomst die Opgeru!md sluit met opdrachtgevers.

2. Kwaliteit

2.1. Opgeru!md verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk gebeuren naar beste vermogen.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is er sprake van een inspanningsverplichting van Opgeru!md jegens opdrachtgever. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven met betrekking tot het resultaat van de door Opgeru!md verrichte diensten.

3. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. Offertes en aanbiedingen aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van de in offertes en aanbiedingen opgenomen aanvaardingstermijn.

3.2. Opgeru!md kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.3. De in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief BTW, reiskosten en andere kosten, tenzij anders aangegeven.

3.4. Na ontvangst van de ondertekende offerte of aanbieding stuurt Opgeru!md de opdrachtgever per omgaande een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Deze bevestiging bevat in elk geval een beschrijving van het betreffende advies, het stappenplan en de leveringsvoorwaarden van Opgeru!md. Tevens zal een overzicht gemaakt worden van de te verwachte extra kosten.

3.5. Binnen zeven dagen na verzending van genoemde bevestiging kan de opdrachtgever de overeenkomst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief.

3.6. Door het ondertekenen van een offerte of aanbieding gaat de opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van het advies, het traject en de leveringsvoorwaarden.

4. Privacy

4.1. Opgeru!md verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden als  adviseur ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

5. Annulering van afspraken

5.1. Als de opdrachtgever een in het kader van het advies of traject gemaakte afspraak 24 uur of langer van te voren annuleert, brengt Opgeru!md geen kosten in rekening.

5.2. Als de opdrachtgever een in het kader van het advies of traject gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet nakomt, is Opgeru!md gerechtigd 100% van de kosten van genoemde afspraak in rekening te brengen.

6. Duur en beëindiging van opdrachten

6.1. Een overeenkomst voor advies of traject kan na onderling overleg tussen opdrachtgever en Opgeru!md  op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.

6.2. Opgeru!md heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

6.3. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

6.4. Opgeru!md is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

7. Overmacht

7.1. Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor advies of traject  Opgeru!md onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

7.2. In geval van overmacht stelt Opgeru!md alles in het werk om een nieuwe afspraak te maken. Als de opdrachtgever zich hier niet in kan vinden, heeft de opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende onderdeel van het advies of traject kosteloos te annuleren.

7.3. Bij annulering van genoemd onderdeel van het advies of traject op grond van dit artikel is Opgeru!md niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Opgeru!md is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Opgeru!md. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

8.2. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Opgeru!md heeft gemeld.

8.3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Opgeru!md of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opgeru!md afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

8.4. Elke aansprakelijkheid van Opgeru!md voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9. Intellectueel eigendom

9.1. Opgeru!md behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opgeru!md heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

10. Betaling

10.1. Opdrachtgevers dienen facturen te voldoen binnen 15 dagen na factuurdatum.

10.2. Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op ING rekeningnummer NL00 RABO 00 000 00  t.n.v. C.C. Verheij-Schoof te Alphen aan den Rijn.

10.3. Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

10.4. Als de opdrachtgever in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Opgeru!md echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

11. Klachten

11.1. Het Nederlandse recht is van toepassing. Als de klacht niet leidt tot een bevredigende oplossing, is de rechter in het gebied van Opgeru!md of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.

12. Vindplaats en wijziging voorwaarden

12.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.  de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever en die geleverd is met de overeenkomst tussen opdrachtgever en Opgeru!md is leidend.

13. Toepasselijk recht

13.1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Opgeru!md – januari 2017